Welcome to Iglesia Pentecostes Behania

Iglesia Pentecostes Bethania in Houston , Houston, Texas 77011, United States

About Us

Pastor Enrique Lucio

Cristo: Salva, Sana, Bautiza y Viene

        Haciendo, Enseñando, Predicando 

        Doing, Teaching & Preaching iglesia pentecostes in Houston

Working together for the Lord

Contact Us

Iglesia Pentecostes Bethania

10 Norwood St., Houston, TX 77011, US

(832) 488-2208

Hours

Sunday 10:00 am - 12:30 pm

               6:00 pm - 8:30 pm 


Wednesday 10:00 am - 12:00 pm

                      7:00 pm - 8:30 pm


Friday 7:00 pm - 8:30 pm


Saturday 6:30 pm - 8:30 pm